OBWIESZCZENIE ICP-30-2015 kanal.sanit. Dąbrówki

Wasilków 19.01.2016r.

BGGN.6733.30.2015.K.6

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Ø200 NA DZ. NR EWID. 47 i 364/3 W DĄBRÓWKACH GM. WASILKÓW, DO ZASILENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dn. 20.11.2015r. złożony przez p. Beatę Łuszczewską zam. ul. Tartaczna 1 Dąbrówki, 16-010 Wasilków została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 19 styczeń 2016 14:24

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2016 14:24