OBWIESZCZENIE - ICP 27-15 sieć wod.-kan. Nowodworce

Wasilków 09.12.2015r.


BGGN.6733.27.2015.K.5

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Wasilkowa

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - NA DZ. NR EWID. 1377, 1388/3 i 1388/4 w NOWODWORCACH GM. WASILKÓW, DO ZASILENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek z dn. 21.10.2015r.złożony przez p. Annę Leszczyńską zam. ul. Lipowa 4 Nowodworce, 16-010 Wasilków została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
2.na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 10 grudzień 2015 11:39

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2015 11:39