Obwieszczenie ICP-48-2017 Gmina Wasilków Dom Kultury

Wasilków, 20.10.2017 r.


BGGN.6733.48.2017.SK.3


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku usługowo-handlowego oraz częściowej zmianie sposobu jego użytkowania na dom kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, murami oporowymi, rampą i pylonem reklamowym, na dz. nr ewid.: 6110, 6111, 2743/5, 2743/4, 2744/2 i 2744/1 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków w/m, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.


Z uwagi na ważny interes strony oraz słuszny interes społeczny, stosownie do art. 108 Kpa nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 23 październik 2017 08:47

Zmodyfikowana: 23 październik 2017 08:52