ZAWIADOMIENIE ICP-63-16 bud. gazociagu Wasilków 3797/4

Wasilków 29.12.2016r.

BGGN.6733.63.2016.K.1

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na dz. nr ewid. 3797/4 w Wasilkowie – do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, pełnom. Grażyna Szumska prowadząca działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych Grażyna i Jacek Szumscy, ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Warszawie

      ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

pełnom. Grażyna Szumska prowadząca działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych Grażyna i Jacek Szumscy,

ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok

2. strony wg wykazu

3. a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: insp. Sławomir Kakareko

tel.: (85) 718 54 00 w. 14

Dodana: 30 grudzień 2016 11:00

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2016 11:12