OBWIESZCZENIE ICP-29-2015 gazociąg Wasilków

Wasilków 19.01.2016r.

BGGN.6733.29.2015.K.4


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Wasilkowa

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE 40 NA DZ. NR EWID. 3359/3, 2628/1, 3356 i 3355/1 W WASILKOWIE, DO ZASILENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn.zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 1 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
2.na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 19 styczeń 2016 14:14

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2016 14:14