Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BGGN.6220.04.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiących elektrownię fotowoltaiczną w Wasilkowie realizowanego na działce nr ewid. 411, gm. Wasilków.

Wasilków,11.01.2016 r.

BGGN.6220.04.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 267)art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Tomkiel działającego przez pełnomocnika ALFATOM Wojciech Tomkiel z dnia 01.02.2013 r. poprawionym 14.02.2013 r., w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku Nr: 408.326/F-20/6/14 z dnia 8 października 2015 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak: BGGN.6220.04.2013 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiących elektrownię fotowoltaiczną w Wasilkowie w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiącej elektrownię fotowoltaiczną w Wasilkowie realizowanej na działce nr ewid. 411, gm. Wasilków zawiadamiam, że dnia 11.01.2016 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.04.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiących elektrownię fotowoltaiczną w Wasilkowie realizowanego na działce nr ewid. 411, gm. Wasilków.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono :

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7
  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Paśniewska – tel. 85 718 54 00 wew. 22

Dodana: 15 styczeń 2016 14:36

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2016 14:36

Lista stron