Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

pn.: „Zajęcia sportowe dla wszystkich” złożonej w trybie pozakonkursowym

przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot,

na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie www.wasilkow.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 marca 2016 r. do godz. 15.30

w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Dodana: 23 marzec 2016 09:17

Zmodyfikowana: 23 marzec 2016 09:21

Lista stron