Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Ogłoszenie o zamówieniu - numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 055-101133

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy

Gmina Wasilków 050659183

ul. Białostocka 7 Wasilków 16-010 Polska

Osoba do kontaktów: Stanisław Barchanowicz

Tel.: +48 857185400-22

E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl

Faks: +48 857185700

Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

Wspólne zamówienie

---

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” -jako...

Numer referencyjny: BGGN.271.02.2017.SB

Główny kod CPV

45233100

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z

Przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

polegające na:

a) przebudowie ul. Białostockiej w Wasilkowie na długości ok. 273 m wraz z odcinkami ul. Kościelnej i ul. Rynek Kilińskiego w Wasilkowie,

b) budowie kanalizacji deszczowej na długości ok. 288 m,

c) przebudowie kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska - rejon szaf 2A, 3A, 4A, 5A,

d) budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, wykonaniu kanału technologicznego,oraz demontażu linii oświetleniowej,

wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji.

Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zam. rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat.

Szacunkowa całkowita wartość

---

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Opis

---

Nazwa:

---

Dodatkowy kod lub kody CPV

45233253

45231300

45231400

45232300

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL343

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wasilków

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z

Przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

polegające na:

a) przebudowie ul. Białostockiej w Wasilkowie na długości ok. 273 m wraz z odcinkami ul. Kościelnej i ul. Rynek Kilińskiego w Wasilkowie, a w szczególności na wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni ok. 156 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm w kolorze jasnej szarości o powierzchni ok. 2797 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm w kolorze czarnym o powierzchni ok. 190 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości9-11 cm w kolorze czerwonym o powierzchni ok. 44 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm w kolorze ciemnej szarości o powierzchni ok. 149 m2, chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości6 cm o powierzchni ok. 36 m2, chodników z płyt betonowych o powierzchni ok. 10 m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowej (do przełożenia) o powierzchni ok. 36 m2, chodników z kostki kamiennej nieregularnej o powierzchni ok. 585 m2, chodników z kostki kamiennej nieregularnej w kolorze czerwonym o powierzchni ok. 60 m2, chodników z płyt kamiennych grubości 8 cm koloru ciemnej szarości o powierzchni ok. 1 200 m2,chodników z płyt kamiennych grubości 8 cm koloru szarego o powierzchni ok. 1 165 m2, chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych kamień Sokólski grubości 8 cm (w odcieniu czerwonym) o powierzchni ok.837 m2, chodników z płyt kamiennych ryflowanych grubości 8 cm (kolor czarny) o powierzchni ok. 97 m2,

b) budowie kanalizacji deszczowej na długości ok. 288 m, a w szczególności na montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 500 mm o długości ok. 241 m, montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 315 mm o długości ok. 36 m, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200 mm - 9 szt.,montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1000 mm - 2 szt., montażu studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 25 szt., montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 200 mm o długości ok. 163 m,

c) przebudowie kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska - rejon szaf 2A, 3A, 4A, 5A,a w szczególności na budowie kanalizacji kablowej pierwotnej o łącznej długości ok. 261 m, budowie studni kablowych SK-2 szt. 2 i SK-6 szt. 6, przebudowie kabli miedzianych rozdzielczych i osprzętu, likwidacji kanalizacji kablowej i studni kablowych, demontażu sieci magistralnej i rozdzielczej,

d) budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, wykonaniu kanału technologicznego,oraz demontażu linii oświetleniowej, a w szczególności na ułożeniu kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x25 o długości ok. 799 m, montażu i stawianiu słupów oświetleniowych -szt. 6, montażu latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego- kpl. 25, ułożeniu rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm na długości ok. 885 m i budowie studni kablowych prefabrykowanych - studni 10, demontaż słupów oświetleniowych łącznie szt. 6,

wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji.

Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja.

CPV: 45233100-0, 45233253-7, 45231300-8, 45231400-9, 45232300-5.

Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej podbudowę i nawierzchnię jezdni i chodników za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego...

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

---

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych

---

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Informacje dodatkowe

---

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) nie podlega wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak specjalnych wymagań,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie rękojmi za wady w zaoferowanym okresie,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4) spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 należycie wykonaną robotę drogową o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł,

b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

---

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki realizacji umowy:

---

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

---

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

---

Informacje na temat aukcji elektronicznej

---

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

---

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/04/2017

Czas lokalny: 11:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

---

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/06/2017

Warunki otwarcia ofert

Data: 28/04/2017

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, Wasilków, ul. Białostocka 7.

W przypadku zmiany pokoju informacja o tym umieszczona zostanie przed terminem otwarcia ofert na drzwiach pokoju nr 5.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Publicznego otwarcia ofert dokona komisja przetargowa Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych

---

Informacje dodatkowe:

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

---

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych -czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Szczegóły dotyczące odwołania określają art. 180 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

---

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/03/2017

Dodana: 20 marzec 2017 10:22

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 14:59