Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 11.04.2017 r.

BGGN.271.02.2017.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”

- jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

udzielam poniżej wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”.

Pytanie 1: W dokumentacji podano tylko grubość płyt kamiennych.
Jakie wymiary mają poszczególne płyty kamienne na chodnikach?
Odpowiedź 1: Wymiary, kształt, kolorystyka i szczegóły ułożenia płyt należy wykonać zgodnie z PZT i rys. Nr 5/6 i 5/7 Szczegóły konstrukcyjne i przedmiarem robót.
Pytanie 2: W opisie technicznym nawierzchnie chodników przyjęto z kostki betonowej, na rysunkach i w przedmiarze są płyty kamienne.
Jaką nawierzchnię przyjąć na chodnikach?
Odpowiedź 2: Do opisu należy dodać:
Chodniki na odcinku ujętym w przetargu należy wykonać zgodnie z PZT, przedmiarami i rysunkami szczegółów konstrukcyjnych.
Pytanie 3: W projekcie wykonawczym drogowym nie ma ark. 2 PZT.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji?
Odpowiedź 3: Arkusz nr 2 PZT nie dotyczy robót ujętych w tym przetargu (etap II).
Jeśli na granicy ark. nr 1 konieczne byłyby dane z ark. nr 2, to jest on w posiadaniu Zamawiającego.
Pytanie 4: W przedmiarze w poz. 35 podano „materiał inwestora”.
Czy kostka będzie dostarczona do miejsca wbudowania, czy też Wykonawca będzie musiał załadować i przetransportować we własnym zakresie, z jakiej odległości?
Odpowiedź 4: Wykonawca będzie musiał załadować i przetransportować materiał we własnym zakresie z odległości do 1,5 km.
Pytanie 5: Na jaką odległość trzeba będzie odwieźć materiały z rozbiórek?
Odpowiedź 5: Na odległość do 1,5 km.
Pytanie 6: Czy rozbierane krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe, kostka brukowa będą paletyzowane, czy będą mogły być rozbierane koparką?
Odpowiedź 6: Płytki chodnikowe i kostka brukowa będą paletyzowane, zaś krawężniki i obrzeża mogą być rozbierane koparką.
Pytanie 7: Czy urobek z wykopów jest przeznaczony do utylizacji, czy będzie własnością Zamawiającego (na jaką odległość wówczas odwieźć)?
Odpowiedź 7: Urobek z wykopów będzie własnością Zamawiającego i będzie odwożony na odległość do 1,5 km.
Pytanie 8: W ST jest załączona specyfikacja dotycząca zieleni. W przedmiarze nie ma robót związanych z zielenią.
Jakie roboty związane z zielenią należy uwzględnić w cenie ofertowej?
Odpowiedź 8: W tym etapie nie występują roboty związane z urządzaniem zieleni.
Pytanie 9: W ST D-00.00.00 elementy małej architektury nie są opisane.
Jakie kosze, ławki, kraty ochronne przyjąć w cenie ofertowej (krótka charakterystyka)?
Odpowiedź 9: Kosze: kosz na śmieci ocynkowany o poj. ok. 50 l, z daszkiem, konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, ocynkowanej, o przekroju kwadratowym/prostokątnym, strona zewnętrzna z drewnianych listew umieszczonych obok siebie równolegle, pionowo, w kolorze wykończenia elementów drewnianych ławek.
Ławki: ławka parkowa o formie prostokątnej, z oparciem, mocowana do podłoża, o długości ok. 300 cm, wysokości ok. 80 cm, szerokości ok. 60 cm, konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, ocynkowanej, oparcie i siedzisko z desek oheblowanych, z nieżywicznego drewna, o grubości co najmniej 5 cm i szerokości pojedynczej deski co najmniej 10 cm.
Kraty ochronne: krata żeliwna czarna, montowana w poziomie nawierzchni.
Pytanie 10: W ST D-00.00.00 przesunięcie pomnika nie jest opisane.
Jakie roboty będą do wykonania (rodzaj , ilość)?
Odpowiedź 10: Przesunięcie pomnika polegać będzie na wykonaniu nowych fundamentów, cokołu i podestu, umieszczenia na nich oczyszczonego przedmiotowego kamienia - pomnika, obłożenia cokołu i podestu płytami kamiennymi płomieniowanymi, przy czym dokładne miejsce ma być wpisane w rysunek posadzki rynku. Przesunięcie obejmuje również roboty rozbiórkowe starego cokołu i podestu. Forma pomnika powinna pozostać zachowana, z tym, że podest i cokół może przyjąć formę kwadratu - zdjęcia w załączeniu. Obecnie podest (dół) ma wymiary ok. 2,85 m od frontu na ok. 2,7 m, cokół (góra) ok. 2,1 m od frontu na ok. 2 m, kamień ma wysokość ok. 2 m i obwód w najszerszym miejscu ok. 4,9 m.
Pytanie 11: Prosimy o schemat mocowania kotew - poz. 74 przedmiaru?
Odpowiedź 11: W załączeniu przesyłamy rysunek mocowania kotew.
Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poprzez udostępnienie specyfikacji technicznych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i specyfikacji technicznej związanej z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Powyższe uzupełnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poprzez usunięcie ze strony

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/ogloszenie-o-zamowieniu---przebudowa-i-rozbudowa-drogi-gminnej-ul-bialostockiej-i-ul-grodzienskiej-w-wasilkowie-realizowanej-w-ramach-zadania-poprawa-jakosci-infrastruktury-transportu-publicznego-w-gminie-wasilkow---jako-projekt-partnerski-.html

całego folderu telekomunikacja.zip, a z niego niewłaściwych przedmiarów telekomunikacyjnych, i umieszczenie w to miejsce folderu telekomunikacja-popr.zip z właściwym przedmiarem robót telekomunikacyjnych.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Załączniki:
1) folder ze zdjęciami pomnika,
2) rysunek mocowania kotew,

3) specyfikacje techniczne związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

4) specyfikacja techniczna związana z wykonaniem oświetlenia ulicznego,

5) właściwy przedmiar robót telekomunikacyjnych.

Dodana: 13 kwiecień 2017 11:12

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2017 11:58