OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie magistrali wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą od Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku do Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie"

Wasilków, 19.12.2016 r.

BGGN.6220.23.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 14.12.2016 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.23.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie magistrali wodociągowej wraz z niezbędną infrastruktura od Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku do Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie, realizowanego na działkach o nr ewid. 561, 563, 1373, 1387, 1388, 1584/10obr. Wasilków i dz. nr 8 – obr. 13 Białostoczek Płn. oraz dz. nr 1650 – obr. 14 Pietrasze w Białymstoku”,

 

realizowanego na terenie Wasilkowa i Białegostoku na wniosek Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. z dnia 14.09.2016 r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 21

 

Dodana: 21 grudzień 2016 09:23

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2016 09:23

Lista stron