OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wasilków, 05.08.2021 r.

BGGN.6220.25.2019.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.08.2021 r. zostało wydane postanowienie: znak BGGN.6220.25.2019.BK o obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 41/1, w obrębie 0006 Osowicze, gmina Wasilków, powiat  białostocki.

 

            Stronom postępowania służy prawo odwołania od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 9.00 do 17.00, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 040, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy o.o.ś. oraz art. 49 kpa - niniejsze obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

 

 

Dodana: 17 sierpień 2021 09:41

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2021 09:41