OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie bliźniaczej na działka o nr ewid. 231/4 i 231/5 położonych przy ul. Polonijnej w Studziankach.

Wasilków, 30.08.2021 r.

BGGN.6220.4.2021.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.08.2021 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.4.2021.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 24 szt.) w tym: wolnostojących  (do 18 szt.) i w zabudowie bliźniaczej  (do 6 szt.) z budową budynków gospodarczo - garażowych z funkcją mieszkalną na poddaszu (do 30 szt.) oraz  z budową wiat (do 32 szt.) wraz z zagospodarowaniem terenu t.j.: infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowlami towarzyszącymi i układem komunikacyjnym, realizowanego na działkach o nr ewid. 231/4, 231/5 oraz na działkach o nr ewid. 232/6, 232/5, 1120 i 237 położonych przy ul. Polonijnej i  ul. b.n. w miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, powiat  białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 30 sierpień 2021 15:51

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2021 15:51