XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 29 czerwca 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
  3. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków.
  5. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023.
  7. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
  8. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Wasilków.
  9. Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2016 rok:

1)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;

2)      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach za 2016 rok;

3)      Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;

4)      Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok;

5)      Dyskusja;

6)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

    10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa:

1)      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2016 rok;

2)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

3)      Dyskusja;

4)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2016 rok.

    11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.

    12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2016 r.

    13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2016 r.

    14. Zapytania i wolne wnioski.

    15. Sprawy różne.

    16. Przyjęcie protokołu z XXXIII z sesji Rady Miejskiej.

    17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Piotr Adam Półtorak

Dodana: 20 czerwiec 2017 16:24

Zmodyfikowana: 20 czerwiec 2017 16:24