OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 20.12.2023 r.

OŚGO.6220.10.2023.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20.12.2023 r. została wydana decyzja znak OŚGO.6220.10.2023.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Zbieraniu i przetwarzaniu (recykling) odpadów innych niż niebezpieczne oraz produkcja kruszywa  z recyklingu na części działki o nr ewid. 334/222, obręb Wasilków, położonej przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 21 grudzień 2023 10:53

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2023 10:53