XXII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 23 czerwca 2016 roku, o godzinie 15:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/15 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej
  w Wasilkowie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków w miejscowościach Rybniki
  i Nowodworce ul. Zaciszna na okres od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2015 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum").

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów Miasta Wasilków (osiedle "Leśne II„).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie, skargi Pani Barbary D. z dnia
  2 maja 2016 r.

 20. Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2015 rok:

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Wasikowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie
  o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach za 2015 rok,

 3. analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

 4. analiza sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok,

 5. dyskusja,

 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 1. Uchwała w sprawie absolutorium:

 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2015 rok,

 2. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2015 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
  za 2015 rok.

 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2015 rok.

 3. Zapytania i wolne wnioski.

 4. Sprawy różne.

 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 6. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 15 czerwiec 2016 11:14

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2016 11:14