XXX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 23 lutego 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 23 lutego 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany „Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Cmentarz w Świętej Wodzie”).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Nadrzecze”).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Wasilków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadanego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie.    
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych
  w Gminie Wasilków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  do nowego ustroju szkolnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez inne niż Gmina Wasilków osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2016 rok.
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2016 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Sprawy różne.
 25. Przyjęcie protokołu z XXIX z sesji Rady Miejskiej.
 26. Zamknięcie obrad sesji.

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 15 luty 2017 11:48

Zmodyfikowana: 15 luty 2017 12:27