XLIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 marca 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 28 marca 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19, odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2018 roku.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
 6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Wasilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek przedszkolnych do udzielania zwolnień w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 16 marzec 2018 18:27

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 15:53