XLVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2017 r.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wasilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 6. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Wasilków w zachodnim sąsiedztwie i obrębie geodezyjnym wsi Sochonie oraz uchwały w sprawie zmiany ww. uchwały.
 11. Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2016 rok:
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach za 2017 rok;
 • Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
 • Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2017 rok;
 • Dyskusja;
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa:
 • Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2017 rok;
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
 • Dyskusja;
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2017 rok.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV z sesji Rady Miejskiej.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 18 czerwiec 2018 16:11

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2018 16:11