XLII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 22 lutego 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 22 lutego 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków”.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra").
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki i Cisowej.
 6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 8. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu.
 9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 12. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2018 – 2030.
 14. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2017 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2017 rok.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 14 luty 2018 11:49

Zmodyfikowana: 14 luty 2018 11:49