XLIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 26 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2017 r.
 4. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2017 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie podziału Gminy Wasilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego położonego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, usytuowanego na działce 1095/10 położonej w obrębie Studzianki gm. Wasilków.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2018 – 2030.
 12. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Andrzej Semeniuk

Dodana: 18 kwiecień 2018 09:44

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 09:44