XXVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 27 października 2016 roku o godz. 15.00

 Zawiadomienie o obradach XXVII sesji Rady MiejskiejW związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że
XXVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie odbędzie się 27 października 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).

 6. Podjęcie uchwały przyznania dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Wasilków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Studzianki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Leńce – Jurowce”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1428 B Wasilków – Studzianki w m. Dąbrówki”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Wasilków na 2016 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wasilków w roku szkolnym 2015/2016.

 18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 19. Zapytania i wolne wnioski.

 20. Sprawy różne.

 21. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

 22. Zamknięcie obrad sesji.Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam PółtorakDodana: 19 październik 2016 15:14

Zmodyfikowana: 19 październik 2016 15:28