XVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 25 lutego 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania
  i realizacji projektu pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/15 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu
  i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2015 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2015 rok.

 10. Zapytania i wolne wnioski.

 11. Sprawy różne.

 12. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 20 styczeń 2016 16:49

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 09:08