Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 29982-2017 z dnia 22-02-2017 - Wasilków
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni na odcinku od km 0+140,00 do 0+364,01 drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Wesołą w miejscowości Dąbrówki, gm. Wasilków, tj...
Termin składania ofert/wniosków: 17-03-2017

Ogłoszenie nr 49383 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 29982
Data: 22/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7185400 w. 22, 085 7185233 w.22, e-mail zp@wasilkow.pl, kancelaria@wasilikow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 24/03/2017
W ogłoszeniu powinno być: Data: 31/03/2017

Dodana: 22 marzec 2017 14:56

Zmodyfikowana: 22 marzec 2017 14:56

Lista stron