Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 14.07.2017 r.

BGGN.271.10.2017.SB

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”:

1)  uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) poprzez usunięcie w całości ze strony internetowej

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-pn-budowa-drogi-rowerowej-bialystok---wasilkow-realizowanej-w-ramach-zadania-poprawa-jakosci-infrastruktury-transportu-publicznego-w-gminie-wasilkow---jako-projekt-partnerski-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorow.html

dotychczas umieszczonej dokumentacji technicznej i udostępnienie na wyżej wymienionej

stronie internetowej obowiązującej wersji dokumentacji technicznej;

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie 10. Opis sposobu przygotowania ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Nie otwierać przed...” zmienia się datę na 2017-08-02; pozostała część nie ulega zmianie;

b) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Termin składania ofert...” zmienia się datę na 2017-08-02; pozostała część nie ulega zmianie;

c) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na 2017-08-02; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1.  W punkcie IV.6.2) Termin składania ofert... zmienia się datę na 2017-08-02. Pozostała cześć nie ulega

zmianie.

 

Dodana: 18 lipiec 2017 11:50

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2017 07:41