Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

 

Gmina Wasilków : Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539281-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7185400 w. 22, e-mail zp@wasilkow.pl, kancelaria@wasilikow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.09.2017.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach wraz z odwodnieniem, tj. w szczególności na wykonaniu: a) nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do 0+105,00 z mieszanek mineralno - bitumicznych o powierzchni ok. 652 m2 wraz z podbudową, b) montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk o średnicy 200 mm o długości ok. 29 m, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm szt. 2, montażu studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 4, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45233100-0, 45233253-7, 45111200-0, 45231300-8. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej podbudowę i nawierzchnię jezdni za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45111200-0, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130401.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: "Bud-Ogród" Jacek Marczyński
Email wykonawcy: budogrod@o2.pl
Adres pocztowy: Strabla, ul. Kolejowa 8
Kod pocztowy: 17-132
Miejscowość: Wyszki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 253015,28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253015,28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253015,28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50,5%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

Nie dotyczy

 

Dodana: 20 wrzesień 2017 15:24

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2017 15:24