Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

Ogłoszenie nr 11661 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Wasilków: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki ne geod. 336

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 320986 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, krajowy numer identyfikacyjny 53072600000, ul. ul. Białostocka 7, 16010 Wasilków, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 857 185 700, e-mail zp@wasilkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki ne geod. 336

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BGGN.271.13.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy na długości 200 m drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, na odcinku od drogi powiatowej nr 1418 B do działki o nr geod. 336, tj. w szczególności na wykonaniu 1000 m2 nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, grubości 8 cm, koloru szarego, kształtu „fala z fazką” - UWAGA: Zamawiający przekaże do ułożenia wybranemu Wykonawcy 410 m2 betonowej kostki brukowej, grubości 8 cm, koloru szarego, kształtu „fala z fazką”; pozostałą część wybrany Wykonawca nabędzie we własnym zakresie - na ustawieniu 404 m krawężników betonowych o wymiarach 15/30 cm na ławie betonowej z oporem, na ustawieniu 126 m obrzeży betonowych o wymiarach 8/30 cm na ławie betonowej z oporem, na wykonaniu 135 m2 wjazdów i wyjazdów z bram z betonowej kostki brukowej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45233123-7.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT236195.59

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka, , ul. Milowa 24, 15-591, Białystok, kraj/woj. podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135115.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 135115.50

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246000.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom ---

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ---

Dodana: 20 styczeń 2017 12:18

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2017 12:18