Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków w 2019 roku

 

określonych w art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

 

 

 

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

  1. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania  (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie (wartość zadania 300 000,00 zł).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie z zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych

 

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie: www.wasilkow.pl, www.bip.wasilkow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

 

 

Dodana: 23 listopad 2018 09:24

Zmodyfikowana: 23 listopad 2018 09:32