Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

BURMISTRZ WASILKOWA

 

 

 

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z terenu Gminy Wasilków 
do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w 2019 r. w zakresie

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie – Joanna Kowalska-Wasilewska (email: j.wasilewska@wasilkow.pl tel. 85 718 54 00 wew. 036).

Burmistrz Wasilkowa
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie:  
PROPAGOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
I. Rodzaj zadania:
1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
2. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
II. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
3. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Gmina Wasilków zamierza przeznaczyć na realizację zadania dotację celową w łącznej kwocie
 340 000,00 zł /na wszystkie oferty/.
2. Kwota planowana na realizację zadania może ulec zmianie, w przypadku ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym lub większym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji, bądź suma kosztów realizacji zadań będzie przewyższać kwotę dotacji przeznaczoną na wszystkie oferty.
3. Środki finansowe wskazane w ust. 1 zostaną rozdysponowane po uchwaleniu przez Radę Miejską w Wasilkowie budżetu gminy na 2019 rok.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Wsparcie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):
- wynagrodzenie szkoleniowców, trenerów, instruktorów sportu, specjalistów realizujących zadanie (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania);
- wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, w tym: wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania, sprzęt sportowy (niezbędny do realizacji zadania), odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów (w przypadku wyjazdów na zawody, obozy sportowe), nagrody dla beneficjentów (np. medale, puchary, statuetki oraz inne rzeczowe do 350 zł/sztuka brutto, w przypadku organizacji imprez na terenie Gminy Wasilków), koszt wyjazdów służbowych szkoleniowców, trenerów, instruktorów sportu, specjalistów realizujących zadanie (rozliczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju).
UWAGA! W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 UoDPPioW.
b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługę finansową i prawną projektu) np.: obsługa księgowa (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem), obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania (w przypadku organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Wasilków), wynagrodzenia związane z koordynacją zadania, wykonanie zadań administracyjnych, obsługowych (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu).
c) inne koszty, w tym koszty promocji: zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy masowej itd.), ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe itp.
2. Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, dostosować kosztorys do wysokości przyznanych środków lub rezygnować z dotacji.
3. Dotacje na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na:
a) wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania;
b) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zm. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.);
c) podatki, cła, opłaty skarbowe;
d) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
e) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
f) nabycia lub dzierżawy gruntów;
g) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane;
h) działalność gospodarczą i polityczną;
i) odsetki karne i kary;
j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.
V. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferent składa jedną ofertę z uwzględnieniem wszystkich lub jednej z form realizacji zadania, określonych w pkt. I ust. 1.
2. Oferty należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezantowania danego podmiotu i w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
"Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie: PROPAGOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI"
4. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 15.30. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.
5. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, a złożone po terminie o którym mowa w ust. 4 pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Po przyznaniu dotacji oferenci są zobowiązani do:
1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu do oferty celem przedłożenia do akceptacji dotującego, które stanowić będą załączniki do umowy,
2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
3) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Sprawozdanie sporządza się na wzorze stanowiącym Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4) oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis  zgodny z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości: "Kwota w wysokości ..... została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Wasilków, na podstawie umowy nr .... z dnia .....". Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
VI. Termin, kryteria i tryb wykonywania wyboru ofert.
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

2. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków własnych, na które składają się środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty od adresatów zadania) w wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.


3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania:

Lp.
KRYTERIUM FORMALNE OCENY OFERT
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
1.
Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
TAK / NIE
2.
Czy oferta jest kompletna i prawidłowo wypełniona?
TAK / NIE
3.
Czy zadanie zawarte w ofercie jest zgodne z zadaniami gminy?
TAK / NIE
4.
Czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Gminy Wasilków?
TAK / NIE
Lp.
KRYTERIUM MERYTORYCZNE OCENY OFERT
LICZBA PUNKTÓW
1.
Zgodność oferty z rodzajem zadania określonego w pkt. I ogłoszenia.
zadanie powinno dotyczyć upowszechniania kultury fizycznej, jego realizacja prowadzić do rozwoju sportu w Gminie Wasilków, wpływać na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Wasilków, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach rywalizacji sportowej.
0 - 10
2.
Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:
a) ocena potencjału oferenta w zakresie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej,
b) ocena sposobu realizacji zadania,
c) realność zaproponowanego programu,
d) ocena możliwości upowszechniania informacji o projekcie.
0 - 20
3.
Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego,
b) zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów pod kontem ich celowości, oszczędności i efektywności,
c) spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym / merytorycznym.
0 - 20
5.
Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:
a) ocena przedsięwzięcia pod względem atrakcyjności, rangi zawodów, klasy rozgrywkowej – imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w przypadku dyscyplin zespołowych – klasa rozgrywkowa (poziom sportowy),
b) dobór zaangażowanych szkoleniowców, trenerów, instruktorów sportu, specjalistów realizujących zadanie – ich dorobek, osiągnięcia itp. (w ofercie prosimy nie pdawać imion i nazwisk),
c) posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania,
d) atrakcyjność i dostępność oferty projektu dla odbiorców / adresatów,
e) ilość odbiorców/ adresatów zadania,
f) znaczenia zadania dla promocji Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
0 - 30
6.
Kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie
0 - 5
7.
Wysokość wkładu własnego
0 - 10
8.
Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym:
a) rzetelność i terminowość wykonywania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy,
b) rzetelność i terminowość rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy
c) doświadczenie w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć i prawidłowe rozliczenie dotacji.
0 - 5


4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

5. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 60 punktów (średnia ocen wszystkich członków komisji konkursowej)

6. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Wasilkowa, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

7. Od decyzji Burmistrza Wasilkowa w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji nie stosuje się odwołania.

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wasilkow.pl.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.
1.W roku 2016 na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wydatkowano kwotę 230.000,00 zł, w 2017 r. wydatkowano kwotę 230 000,00 zł., w 2018 r. wydatkowano kwotę 230 000,00 zł.
2.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.wasilkow.pl.
3.Informacji dotyczących konkursu udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – Joanna Kowalska-Wasilewska pod numerem tel. 85 718 54 00 wew. 036 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej j.wasilewska@wasilkow.pl.

Dodana: 4 grudzień 2018 15:47

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2018 15:47