Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - pracownik socjalny

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat.

Nazwa Jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków

Wymiar czasu pracy: pełny etat

III. Wymagania niezbędne na stanowisku:

Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1769) „Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika,

pedagogika specjalna,

politologia,

polityka społeczna,

psychologia,

socjologia,

nauki o rodzinie.”,

Posiadanie obywatelstwa polskiego;

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych, 

Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Umiejętność obsługi programów dziedzinowych do realizacji zadań,

Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1769),

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

c) ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz.U. 2015r. poz. 1390). 

d) ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. 2017 poz. 697)


IV. Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole;

b) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (praca w terenie),

c) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych, wykluczeniem społecznym;

d) zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;

e) umiejętność analitycznego myślenia;

f) systematyczność, dokładność;

g) odpowiedzialność;

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

Praca socjalna;

Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej u kierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń;

Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń;

Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;

Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat;

Terminowe, rzetelne przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń, w tym także w wersji elektronicznej;

Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań;

Przygotowywanie dokumentów do okresowej archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;


VI. Wymagane dokumenty:

Życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

List motywacyjny;

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie;

Oryginały lub kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadanego stażu pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.  i podpisane.


Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 pokój nr 7 w terminie do 17.01.2018r. do godziny 1530.

 

Wasilków, 03.01.2018 r.


Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wasilkowie


Dodana: 4 styczeń 2018 11:05

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2018 11:06