Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu

Wasilków, 14.10.2016 r.

OSO.2110.4.2016

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Ofertę na stanowisko ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7
, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe,

 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. umiejętność organizowania pracy własnej,

 4. kreatywność,

 5. obowiązkowość,

 6. dyspozycyjność.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Budowanie marki Gminy Wasilków.

2. Kształtowanie wizerunku gminy w mediach społecznościowych.

3. Promocja gminy, w tym przygotowywanie propozycji materiałów promujących gminę.

4. Organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących gminę
w środowisku lokalnym jak i poza gminą.

5. Udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez gminę.

6. Wprowadzanie kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych.

7. Organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza.

7. Udział w kontaktach z miastami partnerskimi gminy.

8. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu w urządzenia, sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe i inne artykuły i usługi niezbędne do jego funkcjonowania.

9. Prowadzenie racjonalnej gospodarki mieniem ruchomym Urzędu.

10. Zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert.

11. Koordynowanie prac konserwatora i sprzątaczki.

12. Zapewnienie należytego stanu technicznego pomieszczeń Urzędu.

13. Zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdów służbowych oraz rozliczanie zużycia paliwa.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Okresowe kierowanie pojazdami służbowymi.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: listopad 2016 r.

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

 1. Oferty kandydatów na stanowisko ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu muszą zawierać podpisane przez kandydata lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie,

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

 10. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 2. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,
  w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00 - 16.00 we wtorki, 7.30 - 15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz
  numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu w Urzędzie Miejskim
  w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  25 października 2016 r. (do godz. 15.30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 1. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dodana: 14 październik 2016 16:01

Zmodyfikowana: 14 październik 2016 16:01