Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy

Wasilków, ….09.2016 r.OSO.2110.2.2016

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w WasilkowieOfertę na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe,

 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna, prawo zamówień publicznych,

 8. doświadczenie zawodowe: obsługa projektów realizowanych w ramach pozyskanych funduszy pozabudżetowych, głównie UE,

 9. umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,

 2. umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu zajmowanego stanowiska,

 3. znajomość zasad wdrażania polityk UE w obecnym okresie programowania,

 4. komunikatywność,

 5. wysoka kultura osobista,

 6. sumienność,

 7. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

 8. obowiązkowość.

 1. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Koordynowanie przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu składanych wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 2. Prowadzenie spraw bieżących dotyczących realizacji projektów w ramach BOF.

 3. Przygotowywanie i opracowywanie od strony merytorycznej i formalnej wniosków i projektów na inwestycje finansowane z funduszy zewnętrznych oraz ich koordynowanie.

 4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od dnia złożenia wniosku do rozliczenia zadania.

 5. Pozyskiwanie informacji o konkursach i funduszach pomocowych na inwestycje z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

 6. Monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe.

 7. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych projektów.

 8. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy w celu maksymalnego wykorzystania przez gminę pozabudżetowych środków finansowych.

 9. Poszukiwanie kontrahentów zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy.

 10. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy.

 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w zakresie należącym do kompetencji zajmowanego stanowiska.

 12. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie kompetencji zajmowanego stanowiska.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: wrzesień 2016 r. 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku. 1. Oferty kandydatów na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów muszą zawierać podpisane przez kandydata lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

 2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie,

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

 10. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 2. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,
  w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz
  numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2016 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie. 1. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodana: 2 wrzesień 2016 14:06

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2016 14:06