Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Wasilków, ….10.2016 r.OSO.2110.3.2016

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w WasilkowieOfertę na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe informatyczne,

 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna,

 8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery,

 9. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,

 10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. umiejętność organizowania pracy własnej,

 4. znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,

 5. obowiązkowość,

 6. dyspozycyjność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Obsługa cyfrowego Urzędu na wrotapodlasia.pl oraz platformy ePUAP.

 2. Przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem.

 3. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie.

 4. Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego.

 5. Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji.

 6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników.

 7. Archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.

 8. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.

 9. Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym,
  w tym wykonywanie przeglądów.

 10. Zapewnienie funkcjonowania systemu EOD i administrowanie systemem.

 11. Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych.

 12. Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego.

 13. Administrowanie siecią komputerową na terenie Urzędu.

 14. Wykonywanie obowiązków Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 15. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i innych stron internetowych Urzędu wskazanych przez przełożonego.

 16. Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych.

 17. Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

 18. Obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie.

 19. Wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego.

 20. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie należącym do kompetencji zajmowanego stanowiska.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: październik 2016 r. 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku. 1. Oferty kandydatów na stanowisko informatyka muszą zawierać podpisane przez kandydata lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

 2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie,

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

 10. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 2. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,
  w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00 - 16.00 we wtorki, 7.30 - 15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz
  numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2016 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie. 1. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodana: 3 październik 2016 15:36

Zmodyfikowana: 3 październik 2016 15:36