Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B – droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze od km rob. 0+000 do km rob. 0+967,02 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

 AR. 6740. 3. 7. 2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23.08.2018 r.

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 21.08.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 09.05.2018 r., doprecyzowanego w dniu 05.07.2018 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B – droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze od km rob. 0+000 do km rob. 0+967,02 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr geod. 56/2, 29/41, 29/47, 36/57, 29/45, 29/43, 29/48, 18/7, 19/9, 15/18, 15/21, 15/22, 15/24, 11/2 obręb nr 8 Sielachowskie, jedn. ew.200213_5, gm. Wasilków, 114/3, 105/16, 105/18, 105/20, 138/5, 104/1, 138/3, 103/5, 80/17, 103/3, 80/16, 102/4, 76/31, 76/29, 105/14  obręb nr 6 Osowicze, jedn. ew. 200213_5, gm. Wasilków.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę nawierzchni jezdni i chodników,
  2. budowę drenażu,
  3. budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
  4. przebudowę kablowej sieci energetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi,
  5. przebudowę kablowej sieci energetycznej nN,
  6. przebudowę napowietrznej sieci energetycznej nN
  7. przebudowę kablowej sieci telekomunikacyjnej,
  8. przebudowę przepustu drogowego
  9. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Sielachowskie,  j. ewid. gm. Wasilków:

- nr geod. 29/25 na działki nr 29/47, 29/48 i 29/49,      - nr geod. 29/12 na działki nr 29/41 i 29/42,

- nr geod. 36/38 na działki nr 36/57 i 36/58,                  - nr geod. 29/14 na działki nr 29/45 i 29/46,

- nr geod. 29/13 na działki nr 29/43 i 29/44,                  - nr geod. 18/6 na działki nr 18/7 i 18/8,

- nr geod. 19/4 na działki nr 19/9 i 19/10,                      - nr geod. 115/4 na działki nr 15/18 i 15/19,

- nr geod. 15/6 na działki nr 15/20, 15/21 i 15/26,          - nr geod. 15/13 na działki nr 15/22 i 15/23,

- nr geod. 15/16 na działki nr 15/24 i 15/25,                  - nr geod. 11/1 na działki nr 11/2 i 11/3,

 

obręb Osowicze,  j. ewid. gm. Wasilków:

- nr geod. 105/7 na działki nr 105/16 i 105/17,              - nr geod. 105/13 na działki nr 105/18 i 105/19,

- nr geod. 105/15 na działki nr 105/20 i 105/21,             - nr geod. 138/2 na działki nr 138/5 i 138/6,

- nr geod. 104 na działki nr 104/1 i 104/2,                      - nr geod. 103/2 na działki nr 103/5 i 103/6,                  

- nr - geod. 80/5 na działki nr 80/17 i 80/18,                   - nr geod. 103/3 na działki nr 103/3 i 103/4,            

- nr geod. 102/3 na działki nr 102/4 i 102/5,                   - nr geod. 76/26 na działki nr 76/31 i 76/32,                        

- nr geod. 76/25 na działki nr 76/29 i 76/30.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1394B:

 -29/47, 29/48, 29/41, 36/57, 29/45, 29/43, 18/7, 19/9, 15/18, 15/21, 15/22, 15/24, 11/2 obręb Sielachowskie,  j. ewid. gm. Wasilków;

-105/16, 105/18, 105/20, 138/5, 104/1, 138/3, 103/5, 80/17, 80/16, 103/3, 102/4, 76/31, 105/14, 76/29 obręb Osowicze,  j. ewid. gm. Wasilków.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Wasilkowie (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Dodana: 23 sierpień 2018 09:37

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2018 09:37