Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice – Letniki – Jurowce, Gmina Dobrzyniewo Duże, na odcinku Letniki – Leńce od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+258,85 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr geod.: 359/2, 189/23, 189/25, 179/25, 189/31, 189/35, 181/6, 189/33, 182/4, 192/8, 192/10, 192/12, 182/6, 194/30, 183/2, 183/11, 194/28, 183/12, 196/25, 196/27, 183/9, 196/23, 183/10, 196/19, 196/21, 184/8, 159/1, 200/6, 185/33, 203/1, 185/27, 185/29, 205/1, 205/6, 205/8, 185/31, 186/24, 186/22, 207/3, 207/1, 159/2, 187/10, 187/12 – obręb 12 – Letniki, Bohdan, Podleńce; 199/1, 198/5, 198/2, 4/1, 54/12 – obręb 11 – Leńce, jedn. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże; 1023, 697/1, 697/4, 701/4, 697/5, 697/6, 701/1, 701/5, 697/2, 701/2 obręb 7 –Rybniki, jedn. ewid. gm. Wasilków.

AR.6740. 3. 13. 2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16.08.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, złożony w dniu 17.07.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice – Letniki – Jurowce, Gmina Dobrzyniewo Duże, na odcinku Letniki – Leńce od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+258,85 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr geod.: 359/2, 189/23, 189/25, 179/25, 189/31, 189/35, 181/6, 189/33, 182/4, 192/8, 192/10, 192/12, 182/6, 194/30, 183/2, 183/11, 194/28, 183/12, 196/25, 196/27, 183/9, 196/23, 183/10, 196/19, 196/21, 184/8, 159/1, 200/6, 185/33, 203/1, 185/27, 185/29, 205/1, 205/6, 205/8, 185/31, 186/24, 186/22, 207/3, 207/1, 159/2, 187/10, 187/12 – obręb 12 – Letniki, Bohdan, Podleńce; 199/1, 198/5, 198/2, 4/1, 54/12 – obręb 11 – Leńce, jedn. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże; 1023, 697/1, 697/4, 701/4, 697/5, 697/6, 701/1, 701/5, 697/2, 701/2 obręb 7 –Rybniki, jedn. ewid. gm. Wasilków.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę nawierzchni jezdni i chodników,
  2. przebudowę i budowę zjazdów,
  3. budowę przepustów pod zjazdami,
  4. budowę stalowej bariery drogowej,
  5. budowę rowów przydrożnych,
  6. budowę ścieku drogowego korytkowego,
  7. przebudowę przepustu w km 0+105,00,
  8. przebudowę sieci telekomunikacyjnej kablowej,
  9. usunięcie drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb 11 Leńce, j. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże:

- nr geod. 54/1 na działki nr 54/12 i 54/13,

obręb 12 Letniki, Bohdan, Podleńce, jedn. ewid. Dobrzyniewo Duże:

- nr geod. 182/5 na działki nr 182/6 i 182/7,

- nr geod. 203 na działki nr 203/1 i 203/2,

- nr geod. 186/23 na działki nr 186/24 i 186/25,

- nr geod. 187/11 na działki nr 187/12 i 187/13,

- nr geod. 207/2 na działki nr 207/3 i 207/4,

obręb 7 Rybniki, jedn. ewid. gm. Wasilków:

- nr geod. 697/3 na działki nr 697/4, 697/5, 697/6 i 697/7,

- nr geod. 701/3 na działki nr 701/4, 701/5 i 701/6.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

- 182/6, 203/1, 186/24, 207/3, 187/12, 183/10, 183/9, 183/12, 183/11, 183/2 obręb 12 – Letniki, Bohdan, Podleńce; 54/12 obręb 11 – Leńce, jedn. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże; 697/4, 701/4, 697/5, 697/6, 701/5 obręb 7 Rybniki, jedn. ew. gm. Wasilków.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 16.08.2018 r.  do dnia 30.08.2018 r.

            W terminie do dnia 06.09.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,              ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Dodana: 16 sierpień 2018 09:37

Zmodyfikowana: 16 sierpień 2018 09:37

Lista stron