Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków

Burmistrz Wasilkowaogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków
wypracowanego w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Celem konsultacji społecznych jest:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie,
2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu.


Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje będą trwały od 14 września do 21 września 2017 r.


Formy udziału w konsultacjach:
a)    protokołowane, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami Wasilkowa w dniu 18 września 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
b)    wydarzenia w przestrzeni publicznej 14 września o godzinie 14:00 (skwer między ul. Kościelną, a Rynkiem Kilińskiego)
c)    składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Ankiecie konsultacyjnej” (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach od 14 września do 21 września 2017


Sposób dostarczenia formularza konsultacyjnego:
1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”;
3) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego 18 września 2017 r.
4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

Sposób udostępnienia poddanych konsultacjom dokumentów:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.wasilkow.pl, kategoria: KOMUNIKATY;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: www.rewitalizacja.wasilkow.pl  
3) w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków 7, pok. nr 25

 

Raport z konsultacji do pobrania poniżej.

Dodana: 12 wrzesień 2017 21:17

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 12:12