Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta i gminy Wasilków

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta i gminy Wasilków (część osiedla "Lisia Góra" w Wasilkowie, rejon wsi Studzianki oraz rejon ul. Supraślskiej w Wasilkowie).

                                                                                                                                                             Wasilków, 08 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta i gminy Wasilków

 

                  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz  w związku z art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie następujących uchwał:

- uchwały Nr VI/73/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa  (część osiedla „Lisia Góra”),  obejmującego obszar o pow. ok. 20,4 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi uzupełniające;

- uchwały Nr VI/74/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki), uchwalonego uchwałą nr XLIV/253/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r.,   obejmującego obszar działek o nr 115, 116, 117, obręb Studzianki, o pow. ok. 2,72 ha, polegającej na wprowadzeniu zmiany kierunku rekultywacji terenu poeksploatacyjnego z leśnego na rolny;

- uchwały Nr VI/75/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa  w rejonie ul. Supraślskiej, obejmującego obszar o pow. ok. 64,5 ha, położony we wschodniej części Wasilkowa, pomiędzy ulicami Supraślską, Wincentego Witosa, a ulicą 11-go Listopada, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną i wytwórczą, uzupełnionej o niezbędną infrastrukturę.

W ramach opracowań sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko.  Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacjami spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, pok. nr 4.

     Wnioski do ww. planów i prognoz można wnosić w terminie do dnia 3 kwietnia  2019 r, w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. nr 4),
  • drogą elektroniczną (na adres: kancelaria@wasilkow.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

Burmistrz Wasilkowa

 

 

Dodana: 8 marzec 2019 12:35

Zmodyfikowana: 8 marzec 2019 12:39

Lista stron