BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Wasilków

          

W odnośniku znajdują się  zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

 Dane podstawowe i teleadresowe:

Nazwa gminy:

Gmina Wasilków

Rodzaj gminy:

gmina miejsko - wiejska

Lokalizacja:

woj. podlaskie, pow. białostocki

Adres:

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Telefon:

85 71 - 85 - 400

Fax:

85 71 - 85 - 700

 Urzędowa skrzynka e-mail:

(przyjmowanie korespondencji w sprawach kierowanych do Urzędu oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

Urzędowa skrytka ESP (ePUAP):

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

1r6q5g3po2/SkrytkaESP

Strony WWW:

www.wasilkow.pl

www.kartawasilkowianina.pl

esesja.wasilkow.pl

www.pitwwasilkowie.pl

lisiagora.wasilkow.pl

 URZĄD MIEJSKI w WASILKOWIE

 NIP

542 - 00 - 05 - 550

REGON

000530726

 GMINA WASILKÓW

NIP

966 - 210 - 43 - 41

REGON

050659183

 Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat:

 

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

 Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych:

 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

Konto wpłat należnych z tytułu:

Gospodarka odpadami:

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

Ogłoszenie Burmistrza

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Wasilkowie

od dnia 26 stycznia 2021 r.

 

§ 1. Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, zawiesza możliwość osobistego składania pism w Biurze Obsługi Interesanta oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
§ 2. 1. Osobiste załatwienie sprawy możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę dnia i godziny wizyty w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ogranicza się do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistej obecności interesanta, których nie można załatwić drogą elektroniczną.
2. W trybie tym będą załatwiane sprawy:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3. Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;
2) zachować odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 2 m;
3) respektować ograniczenie liczby interesantów w pomieszczeniu do 1 osoby na stanowisko obsługi;
4) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.


4. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych w ust.3 i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.
5. Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych w ust. 3.
§ 3. 1. Pozostałe sprawy z zakresu zadań Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w tym:

1) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5) podatków i opłat lokalnych;
6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej;
8) karty wasilkowianina,

załatwiane będą wyłącznie na podanie przekazane za pośrednictwem:

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • platformy OBYWATEL.GOV.PL,
 • poczty elektronicznej, na adres kancelaria(at)wasilkow.pl,
 • wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie:
  16-010 Wasilków, ul Białostocka 7 lub
 • pozostawione w skrzynce podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.

2. Nie wydaje się potwierdzenia złożenia podania pozostawionego w skrzynce podawczej.
§ 4. 1. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie czynna:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00,
 • a we wtorki od godz. 9.30 do godz. 16.00

2. Wpłat można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Banku PKO BP i Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie ul. Polna 2/5 na rachunki bankowe:

 • 45 1020 1332 0000 1502 1249 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaty,
 • 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797 - opłata za udostępnianie danych osobowych,
 • 40 1020 1332 0000 1802 1249 4235 - gospodarka odpadami.

 

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:30

 wtorek

 9:00 – 17:00

   

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności i Sprawach dotyczących dzaiałalności gospodarczej:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:15

 wtorek

 9:00 – 16:45

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy: tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00

  

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Burmistrz Wasilkowa:

Adrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza:

Dominika Jocz

Sekretarz:

Zbigniew Tochwin

Skarbnik:

Joanna Kunikowska

kierownik BGGN:

Piotr Kruszewski

Inspektor Ochrony Danych

Kazimierz Kmita: e-mail: iod(at)wasilkow.pl

 

W sprawach skarg i wniosków :

 
 • Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.
 • Przewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 16.00, a w tygodniu, w którym odbywa się sesja również w dniu sesji - godzinę przed nią - pokój nr 9 (I piętro )

Lista aktualności