Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 27 marca 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 15.30

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o stanie ładu przestrzennego gminy.
  2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 

Janusz Kozłowski

Dodana: 16 marzec 2018 18:43

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 18:43