Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

Wasilków, 2016-05-30

BGGN.271.05.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1.

Zamawiający w § 6 Umowy pkt 2, podaje: „Wykonawca dołączy do faktury oświadczenie podwykonawców zgodnie z § 2 ust. 5 lit. a) Umowy, że ich wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone lub z faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zatrzymania 10% wynagrodzenia netto, tytułem zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami podwykonawców”. Zwracamy się o podanie w jaki sposób Wykonawca będzie mógł odzyskać zatrzymane 10% wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź:

Sprawę zwrotu reguluje § 2 ust. 4 lit. a) Umowy, a w szczególności zapis:

Kwota potrąconych należności zostanie wypłacona Wykonawcy po dostarczeniu faktury końcowej z kompletem oświadczeń podwykonawców o braku roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia. Strony odstąpią od powyższej reguły w przypadku każdorazowego dołączania przez Wykonawcę do faktury częściowej oświadczeń podwykonawców o braku roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikającego z zakresu wykonanych robót w okresie rozliczeniowym”.

Dodana: 30 maj 2016 13:08

Zmodyfikowana: 30 maj 2016 13:24

Lista stron