Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

 

Wasilków, 17.08.2017 r.

BGGN.271.13.2017.SB

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

udzielam poniżej wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań:

Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siw) wynika , iż należy wykonać

nawierzchnię na odcinku 0+ 000 - 0+250m, natomiast kosztorys oferowany jest na 0+000 - 650m.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę wymiaru płyt ażurowych 50x50 na inne?

W związku z powyższym proszę o uaktualnienie kosztorysu ofertowego na odcinek od 0+000 - 0+250m

lub wprowadzenie do umowy zapisów o wynagrodzeniu kosztorysowym w oparciu o kosztorys podwykonawczy, przy rozliczeniu ryczałtowym (Tak jak zapisane w umowie) należy w kosztorysie ofertowym uaktualnić wszystkie

pozycje, jeżeli w kosztorysie ofertowym jest odcinek 650 m, to na taką odległość należy wycenić wszystkie pozycje.

Nie może być wyceniony odcinek 250m. tak jak państwo chcą w swiz tylko odcinek 650m.

Jeżeli firma wykonawcza wyceni odcinek 250m. i tyle zrobi, a państwo powiedzą, że w kosztorysie ofertowym jest 650m i tyle trzeba zrobić.

Mając powyższe na uwadze iż rozliczenie będzie ryczałtowe, nie będzie możliwości fakturowania robót w zależności od faktycznej ilości wykonanych robót.”

Wyjaśnienia:

1.  Załączony do dokumentacji przedmiar został sporządzony na długość 650 m, ale zakres zamówienia obejmuje wyłącznie 250 m, tj. zakres od km 0+000 do 0+250. Załączony przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonawca składający ofertę powinien na podstawie dokumentacji i ewentualnie oględzin w terenie wycenić roboty na przedmiotowym odcinku składając wraz z ofertą kosztorys ofertowy. Przy jego sporządzaniu może wspomóc się załączonym przedmiarem lub nie.

2.  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiaru płyt ażurowych i zamianę płyt ażurowych 50x50 na inne.

3.  Zamawiający nie udostępni druku kosztorysu ofertowego, ponieważ nie posiada takiego dokumentu.

4.  Zamawiający w SIWZ wielokrotnie zaznacza, m. in. w opisie przedmiotu zamówienia i udostępnionym przedmiarze, że przedmiotem zamówienia jest odcinek 250 m, tj. zakres od km 0+000 do 0+250, i po otwarciu ofert nie ma możliwości zmiany tego zapisu.

5.  Zamawiający nie zmienia rozliczenia ryczałtowego.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

Dodana: 18 sierpień 2017 08:59

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 08:59