Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 2017-08-14

BGGN.271.07.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej

w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: UAB „Šiauliu Plentas” Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

Punktacja oferty: 90 pkt: 60 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

15 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Punktacja oferty: 75 pkt: 45 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

15 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: druga - najmniej korzystna.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 14 sierpień 2017 14:47

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2017 14:47