Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 10.08.2017 r.

BGGN.271.10.2017.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

udzielam poniżej wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie formularzy druków oferty w wersji edytowalnej.
Odpowiedź 1: Zamawiający udostępnia, jako załączniki do niniejszego dokumentu, wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ.
Pytanie 2: Prosimy o informację, czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe, jeżeli tak, prosimy o przekazanie wersji edytowalnej kosztorysów.
Odpowiedź 2: Do oferty, zgodnie z pkt 12 SIWZ oraz drukiem oferty, należy załączyć kosztorysy ofertowe. Zamawiający nie może zamieścić wersji edytowalnej kosztorysów.
Pytanie 3: Prosimy o informacje, kto jest beneficjentem gwarancji bankowej – wadium, proszę o podanie dokładnej nazwy zadania oraz beneficjenta.
Odpowiedź 3: Beneficjentem wadium jest Zamawiający wymieniony w pkt 1 SIWZ, tj.
Gmina Wasilków,
z siedzibą: 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7,
NIP 966 210 43 41.
Dokładna nazwa zadania:
Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
Pytanie 4: Prosimy o informację, osoby z jakimi uprawnieniami mają znaleźć się w wykazie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź 4: W wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia należy wymienić osobę z uprawnieniami w branży drogowej oraz osobę z uprawnieniami w branży mostowej. Może to być jedna osoba legitymująca się ww. uprawnieniami.
Pytanie 5: Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnych, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego.
Odpowiedź 5: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.
Pytanie 6: Prosimy o przekazanie warunków wydanych przez gestorów sieci.
Odpowiedź 6: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.
Pytanie 7: Prosimy o przekazanie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego.
Odpowiedź 7: Zamawiający udostępnia, jako załącznik do niniejszego dokumentu, projekt stałej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma opracować Wykonawca realizujący zamówienie.
Pytanie 8: Prosimy o przekazanie projektu montażu barier na istniejącym moście.
Odpowiedź 8: Miejsce montażu barier na istniejącym moście zawarty jest na rysunku nr 4 dot. branży mostowej. Ponadto w przedmiarze dot. branży mostowej roboty związane z montażem barier na istniejącym moście zawarte są w poz. 3 i poz. 31. Należy przewidzieć wykonanie podlewek niskoskurczowych.
Pytanie 9: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórek.
Odpowiedź 9: Właścicielem będzie Zamawiający.
Pytanie 10: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem drewna z wycinki.
Odpowiedź 10: Właścicielem będzie Zamawiający.
Pytanie 11: Prosimy o poprawienie projektu, zgodnie z przedmiarem – zjazdy z kostki, zgodnie z projektem zjazdy bitumiczne, sugerujemy aby zjazdy były zgodne z przedmiarem robót – tj. nawierzchnia z kostki – łatwiejsze wykonanie.
Odpowiedź 11: Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem.
Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Przypominam jednocześnie, że uwzględniając czas potrzebny do zapoznania się z powyższymi zmianami i wprowadzenia ewentualnych zmian do oferty, został zmieniony termin składania i otwarcia ofert na dzień 2017-08-16. Godziny poszczególnych czynności wymienione w SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:
1) wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ,
2) załączniki do punktu 5 i 6,

3) projekt stałej organizacji ruchu.

 

Dodana: 11 sierpień 2017 09:21

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2017 09:21