Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

Wasilków: Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach
Numer ogłoszenia: 85213 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89358 - 2016r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa drogi wewnętrznej - ul. Piaskowej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 do 0+104,81
polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 600 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji,
b) budowa drogi wewnętrznej - ul. Wesołej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 do 0+140 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 780 m2 nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji,
c) przebudowa urządzeń teletechnicznych, kabla doziemnego miedzianego kolidującego z planowaną budową zgodnie z dokumentacją.
Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat.
Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2016. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, kraj/woj. podlaskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242333,45 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 143572,14 Oferta z najniższą ceną: 143572,14 / Oferta z najwyższą ceną: 173493,32 Waluta: PLN .

Dodana: 14 czerwiec 2016 13:59

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2016 13:59

Lista stron