Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89358-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wasilków
Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa drogi wewnętrznej - ul. Piaskowej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 do 0+104,81 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 600 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych...
Termin składania ofert: 2016-04-29

Wasilków: Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach
Numer ogłoszenia: 85213 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89358 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa drogi wewnętrznej - ul. Piaskowej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 do 0+104,81 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 600 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji, b) budowa drogi wewnętrznej - ul. Wesołej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 do 0+140 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 780 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji, c) przebudowa urządzeń teletechnicznych, kabla doziemnego miedzianego kolidującego z planowaną budową zgodnie z dokumentacją. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242333,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ