Informacja o wyborze oferty dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

Wasilków, 2016-12-01

BGGN.271.13.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków,

odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków,

odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka

Adres Wykonawcy: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 135 115,50 zł

i 40 pkt za długość rękojmi - 6 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Wykonawca: Tit Bruk Tomasz Knopik,

adres siedziby: 26-420 Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9,

Punktacja oferty: 84 pkt, tj. 44 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia.

Oferta nr 2:

Wykonawca: Nexbud Jacek Waśko,

adres siedziby: 16-050 Michałowo, Kobylanka 8a,

Streszczenie oceny: oferta odrzucona - nieklasyfikowana.

Oferta nr 4:

Wykonawca: Probet Firma Drogowa - Joanna Agnieszka Choćko,

adres siedziby: 15-694 Białystok, Fasty, Szosa Knyszyńska 2,

Punktacja oferty: 79 pkt, tj. 39 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: czwarta.

Oferta nr 5:

Wykonawca: „As-Bud” Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,

adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,

Punktacja oferty: 92 pkt, tj. 52 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

VI. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym odrzucono ofertę Wykonawcy

Nexbud Jacek Waśko, adres siedziby: 16-050 Michałowo, Kobylanka 8a,

ze względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował rękojmię za wady na okres 4 lat, podczas gdy SIWZ w punkcie 3 ma zapis:

Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat.”

oraz w punkcie 13:

W przypadku zaoferowania rękojmi za wady krótszej od 5 lat, oferta zostanie odrzucona ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ i nie jest to omyłka, którą można poprawić.”

W tych okolicznościach ofertę Wykonawcy odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dodana: 2 grudzień 2016 09:58

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2016 09:58

Lista stron