Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013.z

Wasilków, 30.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.  Zamawiający:

Urząd Miejski w Wasilkowie

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71 85 400 wewn. 22, fax. 85 71 85 700

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE

HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI

WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 57/22

I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH NA GRUNTACH

WSI ZAŚCIANKI, GM. SUPRAŚL, BGGN.6331.1.2013.z”

2.  Dodatkowe informacje i materiały

2.1.  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, pokój nr 1, tel. 85 71 85 400 wewn. 22.

Sprawę prowadzi Pan Stanisław Barchanowicz, e-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl .

2.2.  Położenie działki o nr geod. 57/22 oraz działek sąsiednich w Zaściankach można znaleźć w internetowym serwisie publicznym pod adresem: http://suprasl.e-mapa.net .

2.3.  Odległość siedziby bądź biura Wykonawcy od przedmiotowych nieruchomości, siedziby Zamawiającego lub siedzib zaangażowanych w postępowanie administracyjne organów albo koszty związane z pokonaniem tej odległości nie mogą stanowić argumentu ograniczającego niezbędne badania lub spotkania z właścicielami posesji, stronami postępowania administracyjnego, czy wspomnianymi wyżej organami.

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.  Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego / specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.

3.2.  Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie, czy działania właścicieli działki o nr ewidencyjnym 57/22 położonej w Zaściankach, gm. Supraśl, polegające na nawiezieniu mas ziemnych doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) i, jeśli tak, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

3.3.  Opracowanie powinno zawierać:

a)  opis istniejącego stanu wody na gruncie,

b)  dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,

c)  czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działki o nr geod. 57/22 położonej w Zaściankach, gm. Supraśl, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi),

d)  czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak, to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian),

e)  kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, o ile możliwe jest jego określenie,

f)  na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie,

g)  czy z tego powodu dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna,

h)  pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki o nr geod. 57/22 położonej w Zaściankach, gm. Supraśl, w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);

i)  wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

j)  czy nawiezienie mas ziemi spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;

k)  czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak, to wyszczególnić jakie),

l)  wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku,

m) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

3.4.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.

3.5.  W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

3.6.  Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Wasilkowa.

3.7.  W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewódzki bądź Naczelny Sąd Administracyjny.

3.8.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie opinie, o których mowa wyżej, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

3.9.  Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.

3.10.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

4.  Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

b)  dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych.

5.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1 i umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy,

nazwa Zamawiającego: Urząd Miejski w Wasilkowie

z adnotacją:

„Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie BGGN.6331.1.2013.z”.

6.  Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć w Punkcie obsługi interesanta – (parter) Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

do dnia 07.10.2016 r. do godz. 15:00.

7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

Załącznik:

1. Formularz oferty.

Dodana: 30 wrzesień 2016 14:10

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2016 14:10