Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. Sport-dobry wybór

Znak sprawy: OSO.525.10.2016 Wasilków, dn. 07.10.2016

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Sport-dobry wybór złożonej w trybie pozakonkursowym przez Klub Sportowy Wasilków (KRS 0000177648).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 października 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl


Sprawę prowadzi: Urszula Kosińska, tel. 85 718 54 00 wew. 12 e-mail: u.kosinska@wasilkow.pl / Urząd Miejski w Wasilkowie pok. 08

Dodana: 11 październik 2016 10:24

Zmodyfikowana: 11 październik 2016 10:24