OBWIESZCZENIE ICP-28-16 PGE-Pieńkowski sieć nN Studzianki 17/1, 17/2

Wasilków 28.06.2016r.

BGGN.6733.28.2016.K.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii nN‑0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na części dz. nr ewid.: 17/1 i 17/2 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków do zasilenia budynków mieszkalnych.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

pełnomocnik:

Tomasz Pieńkowski

prowadzący działalność gospodarczą pn.:

Tomel Tomasz Pieńkowski ul. Kolonijna 11, 15-505 Białystok

2.strony wg wykazu z akt sprawy

3.a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:07

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2016 13:07

Lista stron