ZAWIADOMIENIE ICP-87-2020 PSGaz.Jamiołkowska.M. budowa sieci gazowej Nowodworce

 Wasilków, 25.01.2021 r.


BGGN.6733.87.2020.SK.3ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1645/2, 1635/18, 1635/3 i 1635/1 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.
        Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  (Dz.U. 491 z późn. zm.) informuję, że ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy ePUAP.
    Istnieje również możliwość bezpośredniego wglądu w akta sprawy po wcześniejszy zaanonsowaniu takiej potrzeby drogą telefoniczną.
Na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.
Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.POUCZENIEPonad to informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatowy) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.


Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PSG Sp. z o.o.,
pełnomocnik - Monika Jamiołkowska

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,
3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 26 styczeń 2021 12:32

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2021 12:34

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2021-01-26

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2021-01-26

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2021-01-26