OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o zebraniu pełnego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji radiokomunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie, gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie

Wasilków, 28.01.2020 r.

 

 

BGGN.6220.28.2019.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Firmy POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji radiokomunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie, gm. Wasilków, powiat  białostocki,  województwo  podlaskie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700)

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

             

            Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

           

 

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 31 styczeń 2020 11:30

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 11:30